اصول اخلاقی انتشار مقاله

- متن مقاله تاکنون در هیچ مجله داخل و یا خارج کشور (مگر به صورت خلاصه مقاله در همایش ها) به چاپ نرسیده باشد.

 - اخلاق علمی در بحث نوشتن مقاله رعایت شده باشد.

 - مقاله همزمان برای چاپ به نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

 - در مورد مقالاتی که بیش از یک نگارنده دارند ترتیب اسامی و حقوق نگارندگان به عهده مسئول مکاتبات خواهد بود.