تحقیقات علوم و مهندسی جنگل (JFRES) - واژه نامه اختصاصی