اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اسماعیل کوه‌گردی

منابع طبیعی استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

kouhgardiiaubushehr.ac.ir

سردبیر

دکتر قوام الدین زاهدی امیری

منابع طبیعی دانشیار، دانشگاه تهران

ghavamzaut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر فاضل امیری

منابع طبیعی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

famiriiaubushehr.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اخوان

منابع طبیعی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

akhavangmail.com

دکتر مقصود اکبرزاده

منابع طبیعی استادیار، دانشگاه پیام نور مرند

akbarzadehgmail.com

دکتر قوام الدین زاهدی امیری

بیولوژی خاک استاد، دانشگاه تهران

ghavamzaut.ac.ir

دکتر سید یوسف عرفانی فرد

منابع طبیعی دانشیار، دانشگاه تهران

erfanifardut.ac.ir

دکتر پدرام عطارد

منابع طبیعی دانشیار، دانشگاه تهران

atarodgmail.com

اسماعیل کوه گردی

منابع طبیعی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

kouhgardiiaubushehr.ac.ir

دکتر اسداله متاجی

اکولوژی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

amatajisrbiau.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

سعیده ساکی انتظامی

ادبیات فارسی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

ssentezamigmail.com

ویراستار

دکتر سید مجتبی حسینی

ادبیات فارسی استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

hhossinigmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر سید یوسف عرفانی فرد

منابع طبیعی دانشیار
دانشگاه تهران

erfanifardut.ac.ir