راهنمای نویسندگان

رعایت نکات زیر در نگارش مقاله‌های ارسالی ضروری است

- عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، سمت و آدرس کامل نویسند(گان) در یک صفحه جداگانه درج گردد.

- مقاله در نرم افزار Word، قلم BLotus، اندازه 12، تنظیم گردد.

- تا حد امکان از بکار بردن کلمات و اصطلاحات خارجی خودداری و در صورت نیاز در داخل پرانتز قید شود.

جدولها و شکلها باید دارای عنوان گویا بوده و هرگز به صورت دیگری در مقاله تکرار نشوند. ذکر منبع، واحد و مقیاس برای آنها ضروری است. عنوان جداول در بالا و عنوان شکلها در پایین آورده شوند و واژه "شماره" در عنوان جدول و شکل حذف شود. جداول و شکلها در محل مناسب داخل متن جایگذاری شوند و از ارسال جداول نمودارها به صورت تصویر خوادری شده و فایل Excel  و  Word مربوط به آنها نیز ارسال گردد.

- نامهای علمی گونه‌ها به صورت ایتالیک تایپ شوند.

    روش تدوین

- عنوان مقاله: باید مختصر، گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

- چکیده: مجموعة فشرده‌ای (حداکثر 250 کلمه) از مقاله، شامل تشریح مسئله، روش کار و نتایج به دست آمده است. از بکار بردن نامهای خلاصه شده و ارئه منبع، جدول و شکل در چکیده پرهیز شود.

- واژه‌های کلیدی: حداکثر 6  واژه درباره موضوع مقاله ارائه شود.

- مقدمه: شرحی بر موضوع مورد بررسی شامل اهمیت، فرضیه، هدف و پیشینه تحقیق است.

- مواد و روشها: شامل مواد و وسایل بکار گرفته شده، مشخصات منطقة مورد مطالعه، شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری، روشهای شناسایی و تجزیه داده هاست.

- نتایج: در این بخش تمامی یافته های کمی و کیفی با استفاده از جدول و شکل ارائه می گردد. از بحث و مقایسه با یافته های سایر تحقیقات اکیداً خودداری شود.

- بحث: شامل تحلیل و تفسیر یافته ها و مقایسه با نتایج سایر تحقیقات است. نواقص و پیشنهادها می توانند در صورت نیاز در این بخش ارائه شوند.

سپاسگزاری: بر حسب ادب و احترام از کلیة افراد و سازمانهای حمایت کنندة تحقیق، تشکر گردد.

 

   نگارش منابع فارسی و خارجی

- فقط منابع استفاده شده در متن قید شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ارائه شوند.

- منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده (گان) مرتب شوند.

- ارائه منبع در متن تنها با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع صورت می گیرد. در منابع با بیشتر از دو نویسنده، نام نویسنده اول و کلمه ((همکاران)) یا ((et al.)) نوشته شود.

مثال:

منبع فارسی:

یک نویسنده: (لشکری، 1382)

دو نویسنده: (لشکری و ستایش، 1382)

بیش از دو نویسنده: (لشکری و همکاران، 1382)

 

منبع انگلیسی:

یک نویسنده:(Smith, 1985)

دو نویسنده: (Smith & Johan, 1985)

بیش از دو نویسنده: (Smith et al., 1985)

- در صورتی که مقاله های منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقاله های منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام سایر نویسندگان مرتب شوند.

- چنانچه نویسنده (گان) چند مقاله مشابه باشند، منابع بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم شوند.

- از ذکر واژه های (( و همکاران)) یا ((et al.)) در فهرست منابع خودداری شود.

 

 خلاصه انگلیسی(Abstract):

معادل چکیده فارسی و شامل عنوان مقاله، نام خانوادگی، حرف اول نام، سمت و آدرس نویسنده (گان) و واژه های کلیدی(Key words) حداکثر 6 کلمه بوده و در یک صفحة جداگانه ارائه شود.

 

   روش ارائه منبع

- مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول.، ... و نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان مقاله. نام کامل مجله، شمارة جلد (شماره سری): شمارة صفحه اول و آخر

مثال: سلاجقه، ع.، جعفری، م. و سرمدیان، ف.، 1381. مطالعه خاکشناسی منطقة طالقان با روش ژئومرفولوژی. مجلة منابع طبیعی ایران، 55(2):123-143.

 Wayne, P.M., Waering, P. and Bazzaz, F.A., 1993. Birch seedling responses to daily time courses of light in enyperimental forest gaps and shadehouses. Journal of Ecology, 74(5): 1500-1515

- کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده.، ... نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان کامل کتاب. ناشر، محل انتشار، شماره انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

طبائی عقدایی، س.ر. وجعفری مفیدآبادی، ع.، 1379. مقدمه ای بر اصلاح درختان جنگلی. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران 149 صفحه.

Jalili, A. and Jamzad, Z., 1999. Red Data Book of Iran. A Preliminary Survey of Endemic, Rare and Enudaugered Plants species in Iran. Researech Institute of Forests and Rangelands (RIFR) Publication, Tehran, 750p.

- کتاب یا مجموعه مقاله ای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد: ارائه نام نویسنده (گان) فصل یا مقاله مطابق دستورالعمل بند 2 (کتاب)، سال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر. در (In): نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف اصلی کتاب.،(ed. یا eds.) عنوان کتاب. ناشر، محل انتشار، شماره انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

Agestam, E., 1995. Natural regeneration of beech in Sweden-Some results from a field trial. 117-124 In: Madsen. F., (ed)_ Genetics and Silviculture of Beech. Forskingscentret for SKov & Landskab. 272p.