تحقیقات علوم و مهندسی جنگل (JFRES) - اهداف و چشم انداز