تحقیقات علوم و مهندسی جنگل (JFRES) - مقالات آماده انتشار